-=Назад=-

Лiсовий кодекс України

( Вiдомостi Верховної Ради (ВВР) 1994, N 17, ст.99 )

( Вводиться в дiю Постановою ВР N 3853-12 вiд 21.01.94,
ВВР 1994, N 17, ст.100 )

( Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами
N 1381-XIV вiд 13.01.2000, ВВР, 2000, N 10, ст.79
N 1458-III вiд 17.02.2000,
ВВР, 2000, N 14-15-16, ст.121
N 1492-III вiд 22.02.2000, ВВР, 2000, N 21, ст.157
N 1712-III вiд 11.05.2000, ВВР, 2000, N 32, ст.258
N 2120-III вiд 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 )
N 2905-III вiд 20.12.2001 )


Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

ГЛАВА 1. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Лiсове законодавство України

Лiсовi вiдносини в Українi регулюються цим Кодексом, Законом України про охорону навколишнього природного середовища ( 1264-12 ), iншими актами законодавства України.

Земельнi, воднi та гiрничi вiдносини, а також вiдносини щодо охорони, використання i вiдтворення рослинного i тваринного свiту в частинi, не врегульованiй цим Кодексом, регулюються вiдповiдним законодавством України.

Стаття 2. Завдання Лiсового кодексу України

Завданням Лiсового кодексу України є регулювання правових вiдносин з метою забезпечення пiдвищення продуктивностi, охорони та вiдтворення лiсiв, посилення їх корисних властивостей, задоволення потреб суспiльства у лiсових ресурсах на основi їх науково обгрунтованого рацiонального використання.

Стаття 3. Поняття про лiс. Функцiї i значення лiсiв України

Лiс - це сукупнiсть землi, рослинностi, в якiй домiнують дерева та чагарники, тварин, мiкроорганiзмiв та iнших природних компонентiв, що в своєму розвитку бiологiчно взаємопов'язанi, впливають один на одного i на навколишнє середовище.

Лiси України є її нацiональним багатством i за своїм призначенням та мiсцерозташуванням виконують переважно екологiчнi (водоохороннi, захиснi, санiтарно-гiгiєнiчнi, оздоровчi, рекреацiйнi), естетичнi, виховнi та iншi функцiї, мають обмежене експлуатацiйне значення i пiдлягають державному облiку та охоронi.

Стаття 4. Лiсовий фонд України

Усi лiси на територiї України становлять її лiсовий фонд. До лiсового фонду належать також земельнi дiлянки, не вкритi лiсовою рослиннiстю, але наданi для потреб лiсового господарства. До лiсового фонду не належать: усi види зелених насаджень у межах населених пунктiв, якi не вiднесенi до категорiї лiсiв;

окремi дерева i групи дерев, чагарники на сiльськогосподарських угiддях, садибах, присадибних, дачних i садових дiлянках.

Питання створення, охорони i використання насаджень, що не належать до лiсового фонду, регулюються iншими актами законодавства.

Стаття 5. Землi лiсового фонду України

Землi лiсового фонду подiляються на: а) лiсовi:
вкритi лiсовою (деревною i чагарниковою) рослиннiстю;
не вкритi лiсовою рослиннiстю, якi пiдлягають залiсенню (зруби, згарища, рiдколiсся, пустирi та iншi), зайнятi лiсовими шляхами, просiками, протипожежними розривами тощо;

б) нелiсовi:
зайнятi спорудами, пов'язаними з веденням лiсового господарства, трасами лiнiй електропередач, продуктопроводiв та пiдземними комунiкацiями тощо;
зайнятi сiльськогосподарськими угiддями (рiлля, багаторiчнi насадження, сiножатi, пасовища, наданi для потреб лiсового господарства);
зайнятi болотами i водоймами в межах земельних дiлянок лiсового фонду, наданих для потреб лiсового господарства.
Вiднесення земельних дiлянок до складу земель лiсового фонду, визначення їх меж провадиться в порядку, встановленому земельним законодавством.

Стаття 6. Власнiсть на лiси

Усi лiси в Українi є власнiстю держави. Вiд iменi держави лiсами розпоряджається Верховна Рада України.

Верховна Рада України делегує вiдповiдним Радам народних депутатiв свої повноваження щодо розпорядження лiсами, визначенi цим Кодексом та iншими актами законодавства.

Ради народних депутатiв в межах своєї компетенцiї надають земельнi дiлянки лiсового фонду у постiйне користування або вилучають їх в порядку, визначеному Земельним ( 561-12 ) та цим кодексами.

Надання земельних дiлянок лiсового фонду у тимчасове користування провадиться без їх вилучення у постiйних користувачiв у порядку, визначеному цим Кодексом.

Стаття 7. Лiсовi ресурси

Лiсовими ресурсами є деревина, технiчна i лiкарська сировина, кормовi, харчовi та iншi продукти лiсу, що використовуються для задоволення потреб населення i виробництва.

Лiсовi ресурси за своїм значенням подiляються на лiсовi ресурси державного i мiсцевого значення.

До лiсових ресурсiв державного значення належать деревина вiд рубок головного користування i живиця.

До лiсових ресурсiв мiсцевого значення належать лiсовi ресурси, не вiднесенi до ресурсiв державного значення.

Стаття 8. Кориснi властивостi лiсiв

Корисними властивостями лiсiв є їх здатнiсть зменшувати вплив негативних природних явищ, захищати грунти вiд ерозiї, регулювати стiк води, попереджувати забруднення навколишнього природного середовища i очищати його, сприяти оздоровленню населення та його естетичному вихованню.

Стаття 9. Користування земельними дiлянками лiсового фонду

Користування земельними дiлянками лiсового фонду може бути постiйним або тимчасовим.

У постiйне користування земельнi дiлянки лiсового фонду надаються спецiалiзованим лiсогосподарським пiдприємствам, iншим пiдприємствам, установам, органiзацiям, у яких створено спецiалiзованi пiдроздiли (далi - постiйнi лiсокористувачi), для ведення лiсового господарства, а також для спецiального використання лiсових ресурсiв, потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних i туристичних цiлей та проведення науково-дослiдних робiт в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У постiйне користування для цiєї ж мети окремi земельнi дiлянки лiсового фонду площею до п'яти гектарiв, якщо вони входять до складу угiдь селянських (фермерських) господарств, можуть також надаватися громадянам iз спецiальною пiдготовкою.

Право постiйного користування земельними дiлянками лiсового фонду посвiдчується державним актом на право постiйного користування землею.

У тимчасове користування за погодженням з постiйними лiсокористувачами земельнi дiлянки лiсового фонду можуть надаватися пiдприємствам, установам, органiзацiям, об'єднанням громадян, релiгiйним органiзацiям, громадянам України, iноземним юридичним особам та громадянам (далi - тимчасовi лiсокористувачi) для спецiального використання лiсових ресурсiв, потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних i туристичних цiлей та проведення науково-дослiдних робiт.

Тимчасове користування земельними дiлянками лiсового фонду може бути: короткостроковим - до трьох рокiв i довгостроковим - вiд трьох до двадцяти п'яти рокiв.

Право тимчасового користування земельними дiлянками лiсового фонду оформляється договором.

Форма договору на право тимчасового користування земельними дiлянками лiсового фонду, в тому числi на умовах оренди, i порядок його реєстрацiї встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 10. Оренда земельних дiлянок лiсового фонду

У тимчасове користування земельнi дiлянки лiсового фонду можуть надаватися на умовах оренди.

Умови оренди визначаються за угодою сторiн у договорi. Орендар має переважне право на поновлення договору оренди земельних дiлянок лiсового фонду пiсля закiнчення строку його дiї.

Стаття 11. Компетенцiя Верховної Ради України у галузi регулювання лiсових вiдносин

До вiдання Верховної Ради України у галузi регулювання лiсових вiдносин належить:

1) законодавче регулювання лiсових вiдносин;
2) розпорядження лiсовим фондом;
3) визначення основних напрямiв державної полiтики у галузi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;
4) визначення повноважень Рад народних депутатiв i органiв державної виконавчої влади щодо органiзацiї охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;
5) вирiшення iнших питань у галузi регулювання лiсових вiдносин.

Стаття 12. Компетенцiя Верховної Ради Республiки Крим у галузi регулювання лiсових вiдносин

До вiдання Верховної Ради Республiки Крим у галузi регулювання лiсових вiдносин на її територiї належить:

1) розпорядження лiсовим фондом вiдповiдно до цього Кодексу та iнших актiв законодавства;

2) розробка i вдосконалення лiсового законодавства Республiки Крим;

3) здiйснення контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв;

4) надання земельних дiлянок лiсового фонду за межами населених пунктiв у постiйне користування та припинення права користування ними;

5) надання земельних дiлянок лiсового фонду за межами населених пунктiв у тимчасове користування для проведення науково-дослiдних робiт та припинення права користування ними;

6) надання земельних дiлянок лiсового фонду у тимчасове користування для потреб мисливського господарства та припинення права користування ними;

7) вирiшення iнших питань у галузi регулювання лiсових вiдносин у межах своєї компетенцiї.

Законодавчi акти Республiки Крим у галузi регулювання лiсових вiдносин не повиннi суперечити лiсовому законодавству України.

Стаття 13. Компетенцiя обласних Рад народних депутатiв у галузi регулювання лiсових вiдносин

До вiдання обласних Рад народних депутатiв у галузi регулювання лiсових вiдносин на їх територiї належить:

1) надання земельних дiлянок лiсового фонду за межами населених пунктiв у постiйне користування та припинення права користування ними;

2) розробка та органiзацiя виконання обласних програм розвитку лiсового господарства i використання лiсових ресурсiв;

3) здiйснення контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв;

4) вiднесення лiсiв до категорiй захисностi у випадках, передбачених частиною другою статтi 40 цього Кодексу;

5) подiл лiсiв за розрядами такс в порядку, встановленому законодавством;

6) забезпечення здiйснення заходiв щодо охорони i захисту лiсiв, лiквiдацiї лiсових пожеж, а також заборона вiдвiдання лiсiв населенням, в'їзду до них транспортних засобiв у перiод високої пожежної небезпеки в порядку, передбаченому законодавством;

7) органiзацiя благоустрою земельних дiлянок лiсового фонду i культурно-побутового обслуговування вiдпочиваючих у лiсах зелених зон та iнших лiсах, що використовуються для цих цiлей, а також заборона в разi потреби використання окремих лiсових ресурсiв;

8) надання земельних дiлянок лiсового фонду за межами населених пунктiв у тимчасове користування для заготiвлi деревини шляхом рубок головного користування i живицi, проведення науково-дослiдних робiт та припинення права користування ними;

9) надання земельних дiлянок лiсового фонду у тимчасове користування для потреб мисливського господарства та припинення права користування ними;

10) вирiшення iнших питань у галузi регулювання лiсових вiдносин у межах своєї компетенцiї.

Стаття 14. Компетенцiя районних Рад народних депутатiв у галузi регулювання лiсових вiдносин

До вiдання районних Рад народних депутатiв у галузi регулювання лiсових вiдносин на вiдповiднiй територiї належить:

1) здiйснення контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв;

2) забезпечення здiйснення заходiв щодо охорони i захисту лiсiв, лiквiдацiї лiсових пожеж, а також заборона вiдвiдання лiсiв населенням, в'їзду до них транспортних засобiв у перiод високої пожежної небезпеки в порядку, передбаченому законодавством;

3) органiзацiя благоустрою земельних дiлянок лiсового фонду i культурно-побутового обслуговування вiдпочиваючих у лiсах зелених зон та iнших лiсах, що використовуються для цих цiлей;

4) надання земельних дiлянок лiсового фонду за межами населених пунктiв у тимчасове користування для культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних i туристичних цiлей та припинення права користування ними;

5) вирiшення iнших питань у галузi регулювання лiсових вiдносин у межах своєї компетенцiї.

Стаття 15. Компетенцiя мiських Рад народних депутатiв у галузi регулювання лiсових вiдносин

До вiдання мiських Рад народних депутатiв у галузi регулювання лiсових вiдносин на їх територiї належить:

1) надання земельних дiлянок лiсового фонду у постiйне користування та припинення права користування ними;

2) надання земельних дiлянок лiсового фонду у тимчасове користування для спецiального використання лiсових ресурсiв, культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних i туристичних цiлей, проведення науково-дослiдних робiт та припинення права користування ними;

3) здiйснення контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв;

4) забезпечення здiйснення заходiв щодо охорони i захисту лiсiв, лiквiдацiї лiсових пожеж, залучення для їх гасiння протипожежної технiки, а також заборона вiдвiдання лiсiв населенням i в'їзду до них транспортних засобiв у перiод високої пожежної небезпеки в порядку, передбаченому законодавством;

5) органiзацiя благоустрою земельних дiлянок лiсового фонду i культурно-побутового обслуговування вiдпочиваючих у лiсах зелених зон та iнших лiсах, що використовуються для цих цiлей;

6) вирiшення iнших питань у галузi регулювання лiсових вiдносин у межах своєї компетенцiї.

Стаття 16. Компетенцiя селищних i сiльських Рад народних депутатiв у галузi регулювання лiсових вiдносин

До вiдання селищних i сiльських Рад народних депутатiв у галузi регулювання лiсових вiдносин на їх територiї належить:

1) надання земельних дiлянок лiсового фонду у постiйне користування в межах селищ i сiл та припинення права користування ними;

2) надання в межах селищ i сiл земельних дiлянок лiсового фонду у тимчасове користування для спецiального використання лiсових ресурсiв, культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних i туристичних цiлей, проведення науково-дослiдних робiт, а також за їх межами для заготiвлi другорядних лiсових матерiалiв, здiйснення побiчних лiсових користувань та припинення права користування цими дiлянками;

3) здiйснення заходiв щодо охорони i захисту лiсiв, лiквiдацiї лiсових пожеж, залучення для їх гасiння протипожежної технiки, а також заборона вiдвiдання лiсiв населенням i в'їзду до них транспортних засобiв у перiод високої пожежної небезпеки в порядку, передбаченому законодавством.

4) органiзацiя благоустрою земельних дiлянок лiсового фонду i культурно-побутового обслуговування вiдпочиваючих у лiсах зелених зон та iнших лiсах, що використовуються для цих цiлей;

5) вирiшення iнших питань у галузi регулювання лiсових вiдносин у межах своєї компетенцiї.

Стаття 17. Участь громадян та їх об'єднань, громадських комiтетiв i рад самоврядування у здiйсненнi заходiв щодо охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв

Громадяни та їх об'єднання, громадськi комiтети i ради самоврядування мають право у встановленому порядку брати участь у розглядi Радами народних депутатiв питань, пов'язаних з використанням лiсового фонду, а також сприяти Радам народних депутатiв i спецiально уповноваженим органам державної виконавчої влади у здiйсненнi заходiв щодо охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв.

ГЛАВА 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛIСОКОРИСТУВАЧIВ


Стаття 18. Права та обов'язки постiйних лiсокористувачiв

Постiйнi лiсокористувачi мають право:

1) на ведення у встановленому порядку лiсового господарства;

2) на першочергове спецiальне використання у встановленому порядку лiсових ресурсiв, користування земельними дiлянками лiсового фонду для потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних i туристичних цiлей, проведення науково-дослiдних робiт;

3) власностi на заготовлену продукцiю i доходи вiд її реалiзацiї (крiм доходiв вiд реалiзацiї продукцiї, одержаної вiд догляду за лiсом та iнших лiсогосподарських заходiв);

4) здiйснювати у встановленому законодавством порядку будiвництво дорiг, лiсових складiв, пожежно-хiмiчних станцiй, господарських примiщень та iнших об'єктiв, необхiдних для ведення лiсового господарства та використання лiсових ресурсiв.

Постiйнi лiсокористувачi зобов'язанi: 1) забезпечувати вiдтворення, охорону, захист i пiдвищення продуктивностi лiсових насаджень та посилення їх корисних властивостей, пiдвищення родючостi грунтiв, виконувати iншi вимоги законодавства щодо ведення лiсового господарства та використання лiсових ресурсiв;

2) дотримувати науково обгрунтованих норм i порядку спецiального використання деревних та iнших ресурсiв лiсу та користування земельними дiлянками лiсового фонду;

3) вести лiсове господарство, здiйснювати спецiальне використання лiсових ресурсiв та користуватися земельними дiлянками лiсового фонду способами, якi б забезпечували збереження оздоровчих i захисних властивостей лiсiв, а також створювали сприятливi умови для їх охорони, захисту, використання та вiдтворення;

4) виконувати роботи, пов'язанi з вiдведенням у натурi земельних дiлянок лiсового фонду для спецiального використання лiсових ресурсiв, потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, спортивних i туристичних цiлей та проведення науково-дослiдних робiт;

5) вести первинний облiк лiсiв;

6) забезпечувати охорону рiдкiсних видiв рослин i тварин, рослинних угруповань вiдповiдно до природоохоронного законодавства;

7) своєчасно вносити плату за використання лiсових ресурсiв;

8) не порушувати законнi права тимчасових лiсокористувачiв.

Стаття 19. Права та обов'язки тимчасових лiсокористувачiв

Тимчасовi лiсокористувачi мають право:

1) здiйснювати спецiальне використання лiсових ресурсiв, користуватися земельними дiлянками лiсового фонду для потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних i туристичних цiлей та проведення науково-дослiдних робiт вiдповiдно до умов договору;

2) за погодженням з Радами народних депутатiв, якi надали їм у користування земельнi дiлянки лiсового фонду, та постiйними лiсокористувачами у встановленому законодавством порядку прокладати дороги, обладнувати лiсовi склади, стоянки для автотранспорту, зводити господарськi будiвлi та споруди для зберiгання i первинної обробки заготовленої сировини тощо.

Тимчасовi лiсокористувачi зобов'язанi:

1) забезпечувати користування земельними дiлянками лiсового фонду вiдповiдно до умов їх надання;

2) вести роботи способами, якi б забезпечували збереження оздоровчих i захисних властивостей лiсiв, а також створювали сприятливi умови для вiдновлення насаджень, охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв, охорони рiдкiсних видiв флори i фауни;

3) своєчасно вносити плату за спецiальне використання лiсових ресурсiв;

4) не порушувати права iнших лiсокористувачiв;

5) виконувати iншi вимоги щодо регулювання порядку використання лiсових ресурсiв, встановленi законодавством України.

Стаття 20. Захист прав лiсокористувачiв

Права лiсокористувачiв охороняються законом i можуть бути обмеженi лише у випадках, передбачених законодавчими актами.

Втручання в дiяльнiсть лiсокористувачiв з боку державних, господарських та iнших органiв i органiзацiй забороняється, за винятком випадкiв, передбачених законодавчими актами.

Збитки, заподiянi порушенням прав лiсокористувачiв, пiдлягають вiдшкодуванню в повному обсязi.

Стаття 21. Припинення права постiйного користування земельними дiлянками лiсового фонду

Постiйне користування земельними дiлянками лiсового фонду припиняється у випадках i порядку, передбачених Земельним кодексом України ( 561-12 ).

Стаття 22. Припинення права тимчасового користування земельними дiлянками лiсового фонду

Право тимчасового користування земельними дiлянками лiсового фонду припиняється в разi:

1) добровiльної вiдмови вiд користування земельними дiлянками лiсового фонду;

2) закiнчення строку, на який було надано право користування земельними дiлянками лiсового фонду;

3) припинення дiяльностi лiсокористувачiв, яким було надано право тимчасового користування земельними дiлянками лiсового фонду;

4) невикористання у встановленi строки лiсових ресурсiв, порушення правил користування земельними дiлянками лiсового фонду або використання їх не за призначенням;

5) користування земельними дiлянками лiсового фонду та спецiального використання лiсових ресурсiв способами, якi негативно впливають на стан i вiдтворення лiсiв, призводять до погiршення навколишнього природного середовища на наданих для користування земельних дiлянках лiсового фонду та за їх межами;

6) систематичного невнесення у встановленi строки плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв та користування земельними дiлянками лiсового фонду;

7) вилучення у встановленому порядку наданої земельної дiлянки лiсового фонду.

Припинення права тимчасового користування земельною дiлянкою лiсового фонду провадиться Радою народних депутатiв, яка її надавала, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, 6 частини першої цiєї статтi, у разi незгоди тимчасових лiсокористувачiв, - у судовому порядку.

Законодавчими актами можуть бути передбаченi й iншi випадки припинення права тимчасового користування земельними дiлянками лiсового фонду.

Роздiл II
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ I ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗI
ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВIДТВОРЕННЯ ЛIСIВ

ГЛАВА 3. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ В ГАЛУЗI ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ,
ВИКОРИСТАННЯ ТА ВIДТВОРЕННЯ ЛIСIВ


Стаття 23. Органи, що здiйснюють державне управлiння в галузi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв

Державне управлiння в галузi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв здiйснюють Кабiнет Мiнiстрiв України, Уряд Республiки Крим, Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України та його органи на мiсцях, спецiально уповноваженi державнi органи лiсового господарства, мiсцевi органи державної виконавчої влади та iншi органи вiдповiдно до законодавства України.

Стаття 24. Спецiально уповноваженi державнi органи лiсового господарства

Спецiально уповноваженими державними органами лiсового господарства є Мiнiстерство лiсового господарства України та його органи на мiсцях.

ГЛАВА 4. КОНТРОЛЬ ЗА ОХОРОНОЮ, ЗАХИСТОМ, ВИКОРИСТАННЯМ
ТА ВIДТВОРЕННЯМ ЛIСIВ


Стаття 25. Завдання контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв

Контроль за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв полягає в забезпеченнi додержання всiма державними i громадськими органами, пiдприємствами, установами та органiзацiями, а також громадянами вимог лiсового законодавства.

Стаття 26. Державний контроль за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв

Державний контроль за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, Мiнiстерством охорони навколишнього природного середовища України та його органами на мiсцях, iншими спецiально уповноваженими державними органами, мiсцевими органами державної виконавчої влади, органами мiсцевого та регiонального самоврядування вiдповiдно до законодавства України.

Порядок здiйснення державного контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв визначається цим Кодексом та iншими актами законодавства України.

Стаття 27. Громадський контроль за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв

Громадський контроль за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв здiйснюється громадськими iнспекторами охорони навколишнього природного середовища.

Повноваження громадських iнспекторiв визначаються положенням, що затверджується Мiнiстерством охорони навколишнього природного середовища України.

Стаття 28. Монiторинг лiсiв

Монiторинг лiсiв є складовою частиною монiторингу навколишнього природного середовища i здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ).

ГЛАВА 5. КОМПЕТЕНЦIЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНIВ У ГАЛУЗI
УПРАВЛIННЯ I КОНТРОЛЮ ЗА ОХОРОНОЮ, ЗАХИСТОМ,
ВИКОРИСТАННЯМ ТА ВIДТВОРЕННЯМ ЛIСIВ


Стаття 29. Компетенцiя Кабiнету Мiнiстрiв України у галузi управлiння i контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв

До вiдання Кабiнету Мiнiстрiв України у галузi управлiння i контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв належить:

1) здiйснення державного контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв;

2) визначення порядку дiяльностi органiв державної виконавчої влади щодо органiзацiї охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

3) встановлення порядку подiлу лiсiв на групи, вiднесення до категорiй захисностi та видiлення особливо захисних земельних дiлянок лiсового фонду;

4) встановлення лiмiтiв спецiального використання лiсових ресурсiв державного значення;

5) встановлення порядку i нормативiв плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв i користування земельними дiлянками лiсового фонду;

6) затвердження Правил вiдпуску деревини на пнi, рубок лiсу, вiдтворення, охорони i захисту лiсiв, догляду за лiсом, заготiвлi технiчної та лiкарської сировини, iнших продуктiв лiсу, а також користування земельними дiлянками лiсового фонду;

7) забезпечення розробки комплексних державних та регiональних програм у галузi охорони, захисту i вiдтворення лiсiв, пiдвищення їх продуктивностi та рацiонального використання;

8) прийняття рiшень про обмеження або тимчасове припинення дiяльностi пiдприємств, установ i органiзацiй в порядку, передбаченому законодавчими актами, в разi порушення ними лiсового законодавства;

9) вирiшення iнших питань у галузi управлiння i контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв.

Стаття 30. Компетенцiя Уряду Республiки Крим у галузi управлiння i контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв

До вiдання Уряду Республiки Крим у галузi управлiння i контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв належить:

1) вiднесення лiсiв до категорiй захисностi;

2) розробка i виконання разом з мiсцевими Радами народних депутатiв республiканських програм у галузi охорони i захисту лiсiв, пiдвищення їх продуктивностi, рацiонального використання та вiдтворення;

3) подiл лiсiв за розрядами такс у порядку, встановленому законодавством;

4) створення i використання республiканських фондiв охорони, захисту лiсiв та їх вiдтворення;

5) здiйснення державного контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв;

6) обмеження або тимчасове припинення дiяльностi пiдприємств, установ i органiзацiй у разi порушення ними лiсового законодавства в порядку, передбаченому законодавчими актами;

7) забезпечення заходiв щодо охорони i захисту лiсiв, лiквiдацiї лiсових пожеж, залучення до їх гасiння населення, протипожежної технiки i транспортних засобiв, заборона вiдвiдання лiсiв населенням i в'їзду до них транспортних засобiв у перiод високої пожежної небезпеки в порядку, передбаченому законодавчими актами;

8) органiзацiя благоустрою земельних дiлянок лiсового фонду i культурно-побутового обслуговування вiдпочиваючих у лiсах зелених зон та iнших лiсах, що використовуються для цих цiлей, а також заборона в разi потреби використання окремих лiсових ресурсiв;

9) вирiшення iнших питань у галузi управлiння i контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв у межах своєї компетенцiї.

Стаття 31. Компетенцiя Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України у галузi управлiння i контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв

До вiдання Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України у галузi управлiння i контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв належить:

1) здiйснення комплексного управлiння в галузi охорони, захисту, використання лiсiв та їх вiдтворення;

2) затвердження нормативiв використання лiсових ресурсiв;

3) погодження проектiв лiмiтiв використання лiсових ресурсiв;

4) погодження порядку i правил щодо охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсових ресурсiв, що розробляються Мiнiстерством лiсового господарства України;

5) погодження проектiв актiв законодавства щодо порядку i нормативiв плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв i користування земельними дiлянками лiсового фонду;

6) участь у розробцi комплексних державних та регiональних програм у галузi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

7) здiйснення державної екологiчної експертизи проектiв розмiщення об'єктiв розвитку лiсового господарства;

8) здiйснення державного контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв;

9) вирiшення iнших питань у галузi управлiння i контролю за охороною, захистом, використанням i вiдтворенням лiсiв.

Стаття 32. Компетенцiя Мiнiстерства лiсового господарства України у галузi управлiння i контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв

До вiдання Мiнiстерства лiсового господарства України у галузi управлiння i контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв належить:

1) державне управлiння i контроль у галузi ведення лiсового господарства у всiх лiсах, здiйснення єдиної технiчної полiтики, впровадження в лiсогосподарське виробництво досягнень науки, технiки, технологiї i передового досвiду;

2) визначення основних положень, органiзацiя лiсовпорядкування, ведення державного лiсового кадастру, облiку лiсiв;

3) органiзацiя ведення лiсового господарства, включаючи питання охорони, захисту, рацiонального використання лiсових ресурсiв та вiдтворення лiсiв;

4) розробка норм, правил та iнших нормативних документiв у галузi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

5) координацiя роботи науково-дослiдних установ у галузi ведення лiсового господарства;

6) розробка та органiзацiя виконання комплексних державних i регiональних програм у галузi охорони, захисту лiсiв, пiдвищення їх продуктивностi, рацiонального використання та вiдтворення;

7) здiйснення мiжнародного спiвробiтництва в галузi лiсового господарства;

8) встановлення сезонних строкiв початку i закiнчення заготiвлi другорядних лiсових матерiалiв i здiйснення побiчних лiсових користувань;

9) вирiшення iнших питань у галузi управлiння i контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв у межах своєї компетенцiї.

Нормативнi акти Мiнiстерства лiсового господарства України, виданi вiдповiдно до його компетенцiї, є обов'язковими для iнших центральних та мiсцевих органiв державної виконавчої влади, а також пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян.

Роздiл III
ОРГАНIЗАЦIЯ ЛIСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ГЛАВА 6. ОСНОВНI ЗАВДАННЯ, ВИМОГИ I ЗМIСТ ОРГАНIЗАЦIЇ
ЛIСОВОГО ГОСПОДАРСТВА


Стаття 33. Завдання органiзацiї лiсового господарства

Органiзацiя лiсового господарства має своїм завданням забезпечувати правову i технiчну регламентацiю його рацiонального ведення i використання лiсових ресурсiв залежно вiд природних та економiчних умов, цiльового призначення, мiсцерозташування, породного складу лiсiв, а також функцiй, якi вони виконують.

Стаття 34. Основнi вимоги щодо органiзацiї ведення лiсового господарства

Державнi органи та постiйнi лiсокористувачi, якi здiйснюють планування, органiзацiю, ведення лiсового господарства i використання лiсових ресурсiв, з урахуванням господарського призначення лiсiв i природно-клiматичних умов, зобов'язанi забезпечувати:

збереження лiсiв, охорону їх вiд пожеж, захист вiд шкiдникiв i хвороб;

посилення водоохоронних, захисних, клiматорегулюючих, санiтарно-гiгiєнiчних, оздоровчих та iнших корисних властивостей лiсiв з метою охорони здоров'я людей i полiпшення навколишнього природного середовища;

безперервне, невиснажливе i рацiональне використання лiсiв для планомiрного задоволення потреб виробництва i населення в деревинi та iншiй лiсовiй продукцiї;

розширене вiдтворення, полiпшення породного складу i якостi лiсiв, пiдвищення їх продуктивностi;

рацiональне використання земельних дiлянок лiсового фонду;

пiдвищення ефективностi лiсогосподарського виробництва на основi єдиної технiчної полiтики, досягнень науки i технiки.

Стаття 35. Змiст органiзацiї лiсового господарства

Органiзацiя лiсового господарства передбачає:

ведення державного облiку лiсiв;

подiл лiсiв за групами та вiднесення до категорiй захисностi;

видiлення господарських частин (експлуатацiйнi, водоохороннi, захиснi тощо), господарств (хвойнi, твердолистянi, м'яколистянi тощо), господарських секцiй (високопродуктивнi, середньопродуктивнi, низькопродуктивнi, плантацiйнi тощо);

встановлення вiку стиглостi лiсу, способiв рубок i вiдтворення лiсових насаджень, норм використання лiсових ресурсiв;

визначення системи заходiв щодо охорони, захисту, рацiонального використання та вiдтворення лiсiв;

здiйснення iнших органiзацiйно-технiчних заходiв згiдно з основними вимогами щодо ведення лiсового господарства i використання лiсових ресурсiв, визначеними законодавством України.

ГЛАВА 7. ГРУПИ ЛIСIВ


Стаття 36. Подiл лiсiв за групами i вiднесення до категорiй захисностi

Лiси України за екологiчним i господарським значенням подiляються на першу i другу групи.

До першої групи належать лiси, що виконують переважно природоохороннi функцiї.

Залежно вiд переваг виконуваних ними функцiй лiси першої групи належать до таких категорiй захисностi:

водоохороннi (смуги лiсiв вздовж берегiв рiчок, навколо озер, водоймищ та iнших водних об'єктiв, смуги лiсiв, що захищають нерестовища цiнних промислових риб, а також захиснi лiсовi насадження на смугах вiдводу каналiв);

захиснi (лiси протиерозiйнi, приполониннi, захиснi смуги лiсiв вздовж залiзниць, автомобiльних дорiг мiжнародного, державного та обласного значення, особливо цiннi лiсовi масиви, державнi захиснi лiсовi смуги, байрачнi лiси, степовi перелiски та iншi лiси степових, лiсостепових, гiрських районiв, якi мають важливе значення для захисту навколишнього природного середовища). До цiєї категорiї належать також полезахиснi лiсовi смуги, захиснi лiсовi насадження на смугах вiдводу залiзниць, захиснi лiсовi насадження на смугах вiдводу автомобiльних дорiг;

санiтарно-гiгiєнiчнi та оздоровчi (лiси населених пунктiв, лiси зелених зон навколо населених пунктiв i промислових пiдприємств, лiси першого i другого поясiв зон санiтарної охорони джерел водопостачання та лiси зон округiв санiтарної охорони лiкувально-оздоровчих територiй).

До першої групи належать також лiси на територiях природно-заповiдного фонду (заповiдники, нацiональнi природнi парки, пам'ятки природи, заповiднi урочища, регiональнi ландшафтнi парки, лiси, що мають наукове або iсторичне значення (включаючи генетичнi резервати), лiсоплодовi насадження i субальпiйськi деревнi та чагарниковi угруповання.

До другої групи належать лiси, що поряд з екологiчним мають експлуатацiйне значення i для збереження захисних функцiй, безперервностi та невиснажливостi використання яких встановлюється режим обмеженого лiсокористування.

Стаття 37. Визначення меж земельних дiлянок лiсового фонду, встановлення порядку ведення господарства залежно вiд груп лiсiв i категорiй захисностi

Пiд час подiлу лiсiв на групи та вiднесення до категорiй захисностi визначаються межi земель, зайнятих лiсами кожної групи та категорiї захисностi.

Порядок ведення господарства залежно вiд груп лiсiв i категорiй захисностi, використання лiсових ресурсiв i користування земельними дiлянками лiсового фонду для потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних i туристичних цiлей та проведення науково-дослiдних робiт визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 38. Видiлення особливо захисних земельних дiлянок лiсового фонду

У лiсах першої та другої груп можуть бути видiленi особливо захиснi земельнi дiлянки лiсового фонду з режимом обмеженого лiсокористування.

Стаття 39. Умови подiлу лiсiв на групи та вiднесення до категорiй захисностi, а також видiлення особливо захисних земельних дiлянок лiсового фонду

Подiл лiсiв на групи та вiднесення до категорiй захисностi, переведення лiсiв з однiєї групи до iншої, а також видiлення особливо захисних земельних дiлянок лiсового фонду провадиться виходячи з народногосподарського призначення лiсiв, їх мiсцерозташування та виконуваних ними функцiй.

Переведення лiсiв з однiєї групи до iншої та вiднесення їх до категорiй захисностi у зв'язку з будiвництвом великих господарських об'єктiв здiйснюється до початку цього будiвництва.

Стаття 40. Органи, якi здiйснюють подiл лiсiв на групи, вiднесення до категорiй захисностi та видiлення особливо захисних земельних дiлянок лiсового фонду

Подiл лiсiв на групи, переведення їх з однiєї групи до iншої, а також вiднесення до категорiй захисностi провадиться Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Крим за поданням державних органiв лiсового господарства України i Республiки Крим, погодженим з державними органами охорони природи.

Вiднесення лiсiв до державних захисних лiсових смуг, захисних смуг лiсiв вздовж залiзниць, автомобiльних дорiг мiжнародного, державного та обласного значення, степових перелiскiв, байрачних лiсiв, лiсiв населених пунктiв, якщо таке вiднесення не пов'язане з переведенням лiсiв з однiєї групи до iншої, провадиться обласними Радами народних депутатiв.

Видiлення особливо захисних земельних дiлянок лiсового фонду провадиться Урядом Республiки Крим та обласними Радами народних депутатiв.

Порядок подiлу лiсiв на групи, вiднесення їх до категорiй захисностi та видiлення особливо захисних земельних дiлянок лiсового фонду встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 41. Встановлення вiку стиглостi деревостанiв

Вiк стиглостi деревостанiв визначається пiд час проведення лiсовпорядкування або спецiальних наукових дослiджень виходячи з основного цiльового призначення лiсiв, функцiй, якi вони виконують, продуктивностi, бiологiчних особливостей деревних порiд, а також способiв вiдновлення лiсу i затверджується Мiнiстерством лiсового господарства України за погодженням з Мiнiстерством охорони навколишнього природного середовища України.

ГЛАВА 8. ПЕРЕВЕДЕННЯ ЛIСОВИХ ЗЕМЕЛЬ ДО НЕЛIСОВИХ


Стаття 42. Переведення лiсових земель до нелiсових для використання у цiлях, не пов'язаних з веденням лiсового господарства, використанням лiсових ресурсiв i користуванням земельними дiлянками лiсового фонду для потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних i туристичних цiлей та проведення науково-дослiдних робiт

Переведення лiсових земель до нелiсових для використання у цiлях, не пов'язаних з веденням лiсового господарства, використанням лiсових ресурсiв i користуванням земельними дiлянками лiсового фонду для потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних i туристичних цiлей та проведення науково-дослiдних робiт, провадиться за рiшенням органiв, якi надають цi землi у користування вiдповiдно до земельного законодавства.

Переведення лiсових земель до iнших категорiй провадиться за згодою вiдповiдних державних органiв лiсового господарства Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя.

Стаття 43. Переведення лiсових земель до нелiсових для використання у цiлях, пов'язаних iз веденням лiсового господарства, використанням лiсових ресурсiв i користуванням земельними дiлянками лiсового фонду для потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних i туристичних цiлей та проведення науково-дослiдних робiт

Переведення лiсових земель до нелiсових у цiлях, пов'язаних з веденням лiсового господарства, спецiальним використанням лiсових ресурсiв i користуванням земельними дiлянками лiсового фонду для потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних i туристичних цiлей та проведення науково-дослiдних робiт, здiйснюється з дозволу вiдповiдних державних органiв лiсового господарства Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя за погодженням з вiдповiдними державними органами охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 44. Вирiшення питань про збереження або вирубування дерев i чагарникiв в разi переведення земельних дiлянок з лiсового фонду до iнших категорiй земель та передачi їх у власнiсть або надання у користування для потреб, не пов'язаних з веденням лiсового господарства

У разi переведення земельних дiлянок з лiсового фонду до iнших категорiй земель та передачi їх у власнiсть або надання у користування для потреб, не пов'язаних з веденням лiсового господарства, органи, що приймають таке рiшення, одночасно вирiшують питання про збереження або вирубування дерев i чагарникiв i про порядок використання одержаної при цьому деревини.

Пiдприємства, установи, органiзацiї i громадяни, яким передаються у власнiсть або надаються у користування земельнi дiлянки без права вирубування дерев i чагарникiв, зобов'язанi забезпечити їх збереження i догляд за ними.

Якщо в подальшому виникне потреба у вирубуваннi дерев i чагарникiв на зазначених дiлянках, питання про рубку i порядок використання заготовленої при цьому деревини вирiшується органом, який прийняв рiшення про передачу у власнiсть або надання у користування земельної дiлянки.

Рiшення про вирубування дерев i чагарникiв приймається за попереднiм погодженням з вiдповiдними державними органами охорони навколишнього природного середовища.

ГЛАВА 9. РОЗМIЩЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, БУДIВНИЦТВО I ВВЕДЕННЯ
В ДIЮ ПIДПРИЄМСТВ, СПОРУД ТА IНШИХ ОБ'ЄКТIВ, ЩО
ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН I ВIДТВОРЕННЯ ЛIСIВ


Стаття 45. Розмiщення, проектування, будiвництво i введення в дiю пiдприємств, споруд та iнших об'єктiв, що шкiдливо впливають на стан i вiдтворення лiсiв

Пiд час розмiщення, проектування, будiвництва i введення в дiю нових i реконструкцiї дiючих пiдприємств, споруд та iнших об'єктiв, а також удосконалення iснуючих i впровадження нових технологiчних процесiв та устаткування, що шкiдливо впливають на стан i вiдтворення лiсiв, передбачаються i здiйснюються заходи щодо усунення негативної дiї шкiдливих факторiв, зокрема викидiв i скидiв забруднюючих речовин, вiдходiв виробництва, пiдтоплення, осушення та iнших видiв негативного впливу на лiси.

Забороняється введення в експлуатацiю нових i реконструйованих пiдприємств, цехiв, агрегатiв, транспортних шляхiв, комунальних та iнших об'єктiв, не забезпечених пристроями, що запобiгають шкiдливому впливу на стан i вiдтворення лiсiв.

Стаття 46. Визначення мiсць i погодження проектiв будiвництва пiдприємств, споруд та iнших об'єктiв, що шкiдливо впливають на стан i вiдтворення лiсiв

Визначення мiсць будiвництва пiдприємств, споруд та iнших об'єктiв, що шкiдливо впливають на стан i вiдтворення лiсiв, провадиться за погодженням з мiсцевими Радами народних депутатiв, державними органами лiсового господарства, охорони навколишнього природного середовища та iншими органами вiдповiдно до законодавства України.

Проекти будiвництва зазначених пiдприємств, споруд та iнших об'єктiв пiдлягають екологiчнiй експертизi у випадках i порядку, що встановлюються законодавством України.

Стаття 47. Використання земельних дiлянок лiсового фонду для видобування корисних копалин, прокладання кабелю, трубопроводiв та iнших комунiкацiй, здiйснення бурових, пiдривних та iнших робiт, не пов'язаних з веденням лiсового господарства

Використання земельних дiлянок лiсового фонду для видобування корисних копалин, прокладання кабелю, трубопроводiв та iнших комунiкацiй, здiйснення бурових, пiдривних та iнших робiт, не пов'язаних з веденням лiсового господарства, використанням лiсових ресурсiв i користуванням земельними дiлянками лiсового фонду для потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних i туристичних цiлей та проведення науково-дослiдних робiт, провадиться пiсля надання цих дiлянок для зазначених цiлей в порядку, встановленому земельним законодавством України.

Зазначенi роботи повиннi вестися способами i методами, що не призводять до погiршення протипожежного i санiтарного стану лiсiв та умов їх вiдтворення.

Роздiл IV
ВИКОРИСТАННЯ ЛIСОВИХ РЕСУРСIВ I КОРИСТУВАННЯ
ЗЕМЕЛЬНИМИ ДIЛЯНКАМИ ЛIСОВОГО ФОНДУ

ГЛАВА 10. ВИКОРИСТАННЯ ЛIСОВИХ РЕСУРСIВ


Стаття 48. Порядок використання лiсових ресурсiв

Використання лiсових ресурсiв здiйснюється в порядку загального i спецiального використання.

Стаття 49. Право загального використання лiсових ресурсiв

У порядку загального використання лiсових ресурсiв громадяни мають право вiльно перебувати в лiсах, безкоштовно збирати для власного споживання дикорослi трав'янi рослини, квiти, ягоди, горiхи, iншi плоди, гриби, крiм випадкiв, передбачених законодавчими актами.

Громадяни зобов'язанi виконувати вимоги пожежної безпеки у лiсах, користуватися лiсовими ресурсами, зазначеними у частинi першiй цiєї статтi, у строки, встановленi державними лiсогосподарськими органами, i способами, що не завдають шкоди вiдтворенню цих ресурсiв.

Стаття 50. Право спецiального використання лiсових ресурсiв

Спецiальне використання лiсових ресурсiв здiйснюється в межах земельних дiлянок лiсового фонду, наданих для цього у користування.

Земельна дiлянка лiсового фонду може надаватися одному або кiльком тимчасовим лiсокористувачам для спецiального використання рiзних видiв лiсових ресурсiв.

За умови додержання вимог законодавства України лiсокористувачi мають право здiйснювати такi види спецiального використання лiсових ресурсiв:

заготiвля деревини пiд час рубок головного користування; заготiвля живицi; заготiвля другорядних лiсових матерiалiв (пень, луб, кора, деревна зелень тощо); побiчнi лiсовi користування. Законодавством України можуть передбачатися й iншi види спецiального використання лiсових ресурсiв.

Стаття 51. Дозвiл на спецiальне використання лiсових ресурсiв

Спецiальне використання лiсових ресурсiв на наданiй земельнiй дiлянцi лiсового фонду провадиться за спецiальним дозволом - вiдповiдно за лiсорубним квитком (ордером) або лiсовим квитком.

На вiдведених земельних дiлянках лiсового фонду можуть використовуватися лише тi лiсовi ресурси, на якi видано спецiальний дозвiл.

Постiйнi лiсокористувачi в разi спецiального використання ними лiсових ресурсiв i проведення рубок, пов'язаних з веденням лiсового господарства, зобов'язанi оформляти на це дозвiл у встановленому порядку.

Форми лiсорубного квитка (ордера) та лiсового квитка i порядок їх видачi затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 52. Заготiвля деревини

Заготiвля деревини у порядку спецiального використання здiйснюється пiд час рубок головного користування, що проводяться в стиглих деревостанах. У виняткових випадках цi рубки можуть проводитися у пристигаючих деревостанах у лiсах другої групи в порядку, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Деревина заготовляється також пiд час рубок, пов'язаних з веденням лiсового господарства (рубки догляду за лiсом, санiтарнi рубки, рубки, пов'язанi з реконструкцiєю малоцiнних молоднякiв i похiдних деревостанiв, прокладанням просiк, створенням протипожежних розривiв тощо, лiсовiдновнi рубки в деревостанах, що втрачають захиснi, водоохороннi та iншi кориснi властивостi), i пiд час проведення iнших рубок (розчищення земельних дiлянок лiсового фонду, вкритих лiсовою рослиннiстю, у зв'язку з будiвництвом гiдровузлiв, трубопроводiв, шляхiв тощо).

Стаття 53. Види i способи рубок

У лiсах другої групи проводяться всi види рубок способами, що спрямованi на полiпшення породного складу i продуктивностi лiсiв, вiдновлення господарсько-цiнних деревних порiд, збереження екологiчних властивостей лiсiв i на ефективне використання їх деревних ресурсiв.

У лiсах першої групи, за винятком лiсiв, зазначених у частинах третiй i четвертiй цiєї статтi, проводяться всi види рубок способами, що спрямованi на полiпшення лiсового середовища, породного складу i якостi лiсiв, на своєчасне й рацiональне використання стиглої деревини та посилення захисних, водоохоронних й iнших корисних властивостей лiсiв.

У лiсах першого i другого поясiв зон санiтарної охорони джерел водопостачання та у лiсах першої та другої зон округiв санiтарної охорони лiкувально-оздоровчих територiй, лiсах, що мають наукове або iсторичне значення (включаючи генетичнi резервати), лiсах населених пунктiв, лiсопаркових частинах зелених зон, лiсоплодових насадженнях, державних лiсових смугах, протиерозiйних i приполонинних лiсах, особливо цiнних лiсових масивах i субальпiйських деревно-чагарникових угрупованнях, а також полезахисних лiсових смугах, захисних лiсових насадженнях на смугах вiдводу залiзниць, захисних лiсових насадженнях на смугах вiдводу автомобiльних шляхiв, захисних лiсових насадженнях на смугах вiдводу каналiв допускаються тiльки рубки догляду, санiтарнi рубки, рубки, пов'язанi з реконструкцiєю малоцiнних молоднякiв i похiдних деревостанiв, прокладанням просiк, створенням протипожежних розривiв, лiсовiдновнi рубки - в деревостанах, що втрачають захиснi, водоохороннi та iншi природнi властивостi, а також iншi рубки (розчищення земельних дiлянок лiсового фонду, вкритих лiсовою рослиннiстю, у зв'язку з будiвництвом у встановленому порядку гiдровузлiв, трубопроводiв, шляхiв тощо).

У лiсах заповiдникiв, заповiдних i рекреацiйних зон нацiональних природних i регiональних ландшафтних паркiв, пам'яток природи, заповiдних урочищ у виняткових випадках можуть проводитись санiтарнi рубки, рубки, пов'язанi з реконструкцiєю малоцiнних деревостанiв та влаштуванням протипожежних розривiв, лише на пiдставi наукового обгрунтування i за погодженням з Мiнiстерством охорони навколишнього природного середовища України.

У смугах лiсiв, що захищають нерестовища цiнних промислових риб, лiсах зон традицiйної господарської дiяльностi i господарських зон нацiональних природних паркiв, у лiсах регiональних ландшафтних паркiв, а також у гiрських лiсах рубки проводяться способами, що спрямованi на збереження захисних, протиерозiйних, водорегулюючих та iнших корисних властивостей лiсiв.

В особливо захисних дiлянках лiсу може бути повнiстю або частково заборонено застосування окремих видiв i способiв рубок.

Правила рубок лiсу затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 54. Порядок заготiвлi деревини

Порядок заготiвлi деревини встановлюється Правилами вiдпуску деревини на пнi в лiсах України, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 55. Особи, якi здiйснюють заготiвлю деревини

Заготiвля деревини пiд час проведення рубок головного користування, а також рубок, пов'язаних iз веденням лiсового господарства, провадиться постiйними лiсокористувачами, а також тимчасовими лiсокористувачами, яким у встановленому порядку надано право використання заготовленої при цьому деревини.

Заготiвля деревини пiд час проведення iнших рубок на земельних дiлянках лiсового фонду, наданих для будiвельних та iнших робiт, провадиться тими юридичними i фiзичними особами, яким вiдведено земельнi дiлянки лiсового фонду для цих цiлей, якщо в рiшеннi про надання дiлянки не передбачено iнше.

Стаття 56. Визначення розмiру заготiвлi деревини в порядку рубок головного користування

Планування i проведення заготiвлi деревини в порядку рубок головного користування здiйснюється в межах розрахункової лiсосiки. Заготiвля деревини в порядку рубок головного користування в розмiрах, що перевищують розрахункову лiсосiку, забороняється.

Стаття 57. Розрахункова лiсосiка i порядок її затвердження

Розрахункова лiсосiка - це щорiчна норма заготiвлi деревини в порядку рубок головного користування, що обчислюється пiд час лiсовпорядкування i затверджується для кожного постiйного лiсокористувача i окремо за групами порiд у межах груп лiсiв виходячи з принципiв безперервностi та невиснажливостi використання лiсових ресурсiв.

Розрахункова лiсосiка для адмiнiстративно-територiальних одиниць визначається як сума затверджених у встановленому порядку розрахункових лiсосiк, вказаних у частинi першiй цiєї статтi.

Пропозицiї та вiдповiднi обгрунтування щодо розрахункової лiсосiки готуються лiсовпорядним пiдприємством i за погодженням з постiйними лiсокористувачами та мiсцевими Радами народних депутатiв, якi надали земельнi дiлянки лiсового фонду у користування, подаються Мiнiстерству лiсового господарства України.

За поданням Мiнiстерства лiсового господарства України розрахункова лiсосiка затверджується Мiнiстерством охорони навколишнього природного середовища України.

Стаття 58. Внесення коректив до розрахункової лiсосiки

У разi змiни меж земельних дiлянок лiсового фонду, вiку стиглостi, груп лiсiв, категорiй захисностi та iнших змiн, що впливають на норму заготiвлi деревини вiд рубок головного користування, до розрахункової лiсосiки вносяться корективи. Обчислення i затвердження нової розрахункової лiсосiки провадиться вiдповiдно до статтi 57 цього Кодексу.

Стаття 59. Лiсосiчний фонд

Лiсосiчний фонд - це запаси деревини, призначеної для щорiчної заготiвлi пiд час рубок головного користування.

Щорiчний розмiр лiсосiчного фонду встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України виходячи з розмiру розрахункової лiсосiки.

Визначення i передача лiсосiчного фонду провадиться постiйними лiсокористувачами вiдповiдно до Правил вiдпуску деревини на пнi в лiсах України, передусiм у стиглих i пристигаючих деревостанах, що потребують рубки за своїм станом (пошкодженi деревостани i деревостани, в яких закiнчена пiдсочка тощо), а також ростуть на землях, якi пiдлягають розчищенню у зв'язку з проведенням лiсогосподарських заходiв або передачею їх для використання в цiлях, не пов'язаних iз веденням лiсового господарства i використанням лiсових ресурсiв.

Пiд час проведення рубок головного користування цiннi й рiдкiснi деревнi та чагарниковi породи, перелiк яких визначається Правилами вiдпуску деревини на пнi в лiсах України, пiдлягають збереженню.

Стаття 60. Визначення розмiру заготiвлi деревини пiд час проведення рубок, пов'язаних з веденням лiсового господарства, та iнших рубок

Розмiр заготiвлi деревини пiд час проведення рубок, пов'язаних з веденням лiсового господарства, визначається виходячи з потреб охорони, полiпшення породного складу i якостi лiсiв, а розмiр заготiвлi деревини пiд час проведення iнших рубок - обсягом робiт, передбачених вiдповiдними проектами або заходами.

Стаття 61. Заготiвля живицi

Заготiвля живицi здiйснюється шляхом пiдсочки стиглих хвойних деревостанiв, якi пiсля закiнчення строкiв пiдсочки плануються до рубки, а також пристигаючих деревостанiв, якi до строку закiнчення пiдсочки пiдлягатимуть рубцi.

До закiнчення строкiв пiдсочки у хвойних деревостанах, призначених для заготiвлi живицi, рубки головного користування забороняються. Вирубування цих деревостанiв до їх пiдсочки, а також дострокове вилучення їх з пiдсочки може допускатися, як виняток, з дозволу Мiнiстерства лiсового господарства України.

Правила заготiвлi живицi, а також зони обов'язкової пiдсочки деревостанiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 62. Заготiвля другорядних лiсових матерiалiв

Заготiвля другорядних лiсових матерiалiв для промислової переробки, розвитку лiсових промислiв i задоволення потреб населення повинна здiйснюватися без заподiяння шкоди лiсу.

Порядок заготiвлi другорядних лiсових матерiалiв установлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 63. Визначення способiв i встановлення строкiв заготiвлi другорядних лiсових матерiалiв

Способи i строки заготiвлi другорядних лiсових матерiалiв визначаються постiйними лiсокористувачами вiдповiдно до правил, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 64. Побiчнi лiсовi користування

До побiчних лiсових користувань належать: випасання худоби, розмiщення пасiк, заготiвля сiна, деревних сокiв, збирання i заготiвля дикорослих плодiв, горiхiв, грибiв, ягiд, лiкарських рослин i технiчної сировини, лiсової пiдстилки та очерету.

Здiйснення побiчних лiсових користувань повинно провадитися без заподiяння шкоди лiсу.

Порядок та умови здiйснення побiчних лiсових користувань встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 65. Заготiвля сiна i випасання худоби

Заготiвля сiна i випасання худоби на земельних дiлянках лiсового фонду забороняються, якщо це може завдати шкоди лiсу.

Земельнi дiлянки лiсового фонду для заготiвлi сiна i випасання худоби щороку визначаються постiйними лiсокористувачами на пiдставi матерiалiв лiсовпорядкування або спецiального обстеження.

Норми випасання худоби на земельних дiлянках лiсового фонду встановлюються Мiнiстерством лiсового господарства України.

Заготiвля сiна i випасання худоби на сiльськогосподарських угiддях, що входять до складу земель лiсового фонду, не належать до використання лiсових ресурсiв i проводяться вiдповiдно до агротехнiчних умов з урахуванням iнтересiв лiсового господарства.

Стаття 66. Розмiщення пасiк

Розмiщення пасiк на земельних дiлянках лiсового фонду здiйснюється без права рубок дерев i чагарникiв, розчищення та розорювання земельних дiлянок лiсового фонду i спорудження на них будiвель капiтального типу. Мiсця розмiщення пасiк визначаються з урахуванням умов ведення лiсового господарства i спецiального використання лiсових ресурсiв.

Стаття 67. Заготiвля деревних сокiв

Заготiвля деревних сокiв провадиться в спецiально створених для цiєї мети насадженнях, а також деревостанах, що пiдлягають рубцi головного користування, не ранiше нiж за 10 рокiв до рубки, а в деревостанах, що пiдлягають рубкам, пов'язаним з веденням лiсового господарства, та iншим рубкам - за один рiк до рубки.

Стаття 68. Заготiвля (збирання) дикорослих плодiв, горiхiв, грибiв, ягiд, лiкарських рослин i технiчної сировини

Заготiвля (збирання) дикорослих плодiв, горiхiв, грибiв, ягiд, лiкарських рослин i технiчної сировини провадиться способами i методами, що виключають виснаження наявних ресурсiв i заподiяння шкоди лiсовому господарству.

Лiсокористувачi зобов'язанi здiйснювати заходи, спрямованi на вiдновлення лiсових ресурсiв, зазначених у цiй статтi.

Стаття 69. Збирання лiсової пiдстилки

Збирання лiсової пiдстилки допускається в окремих випадках у лiсах другої групи на земельних дiлянках лiсового фонду, що визначаються постiйними лiсокористувачами, не частiше одного разу на п'ять рокiв на однiй i тiй же дiлянцi лiсу.

Стаття 70. Заготiвля очерету

Заготiвля очерету провадиться на земельних дiлянках лiсового фонду з урахуванням збереження сприятливих умов для життя диких тварин та iнтересiв охорони навколишнього природного середовища.

ГЛАВА 11. КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДIЛЯНКАМИ ЛIСОВОГО
ФОНДУ ДЛЯ ПОТРЕБ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА,
КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ, РЕКРЕАЦIЙНИХ, СПОРТИВНИХ I
ТУРИСТИЧНИХ ЦIЛЕЙ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛIДНИХ
РОБIТ


Стаття 71. Надання права користування земельними дiлянками лiсового фонду для потреб мисливського господарства

Земельнi дiлянки лiсового фонду для потреб мисливського господарства (мисливськi угiддя) надаються користувачам вiдповiдно до Закону України "Про тваринний свiт" ( 3041-12 ).

Стаття 72. Створення сприятливих умов для життя диких тварин

Використання лiсових ресурсiв i проведення лiсогосподарських заходiв повинно здiйснюватися з урахуванням збереження сприятливих умов для життя диких тварин.

Тимчасовi лiсокористувачi за погодженням з постiйними лiсокористувачами на земельних дiлянках лiсового фонду, наданих їм для потреб мисливського господарства, можуть створювати кормовi i захиснi дiлянки, здiйснювати iншi заходи, пов'язанi з веденням мисливського господарства.

Стаття 73. Регулювання чисельностi диких тварин

Регулювання чисельностi диких тварин на земельних дiлянках лiсового фонду здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про тваринний свiт".

Стаття 74. Надання права на тимчасове користування земельними дiлянками лiсового фонду для культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних i туристичних цiлей та проведення науково-дослiдних робiт

Право на тимчасове користування земельними дiлянками лiсового фонду для культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних i туристичних цiлей та проведення науково-дослiдних робiт надається юридичним i фiзичним особам вiдповiдними мiсцевими Радами народних депутатiв за погодженням з постiйними лiсокористувачами.

Стаття 75. Користування земельними дiлянками лiсового фонду в культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних i туристичних цiлях

Користування земельними дiлянками лiсового фонду в культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних i туристичних цiлях здiйснюється з урахуванням вимог щодо збереження лiсового середовища i природних ландшафтiв та з додержанням правил архiтектурного планування примiських зон i санiтарних вимог.

У лiсах, що використовуються для вiдпочинку, лiсокористувачi повиннi здiйснювати роботи щодо їх благоустрою. Порядок користування земельними дiлянками лiсового фонду в культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних i туристичних цiлях встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 76. Користування земельними дiлянками лiсового фонду для проведення науково-дослiдних робiт

Для проведення науково-дослiдних робiт вiдповiдним лiсокористувачам можуть видiлятися земельнi дiлянки лiсового фонду, на яких може бути обмежено або повнiстю заборонено спецiальне використання лiсових ресурсiв, якщо це суперечить цiлям науково-дослiдних робiт.

Рiшення про обмеження чи заборону спецiального використання лiсових ресурсiв та користування цими дiлянками для iнших цiлей приймаються мiсцевими Радами народних депутатiв, якi надають цi дiлянки, за погодженням з постiйними лiсокористувачами.

Вiдшкодування збиткiв, пов'язаних з обмеженням чи забороною користування цими дiлянками в iнших цiлях, здiйснюється вiдповiдно до законодавства.

ГЛАВА 12. ВИКОРИСТАННЯ ЛIСОВИХ РЕСУРСIВ I
КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДIЛЯНКАМИ ЛIСОВОГО ФОНДУ
НА ПРИРОДНО-ЗАПОВIДНИХ ТЕРИТОРIЯХ I ОБ'ЄКТАХ, В
ЛIСАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТIВ, У ПРИКОРДОННIЙ СМУЗI
ТА В ЛIСАХ, ЩО ЗАЗНАЛИ
РАДIОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ


Стаття 77. Використання лiсових ресурсiв i користування земельними дiлянками лiсового фонду на природно-заповiдних територiях i об'єктах

Порядок використання лiсових ресурсiв i користування земельними дiлянками лiсового фонду на природно-заповiдних територiях визначається вiдповiдно до Закону України "Про природно-заповiдний фонд України" (2456-12).

Стаття 78. Використання лiсових ресурсiв i користування земельними дiлянками лiсового фонду у лiсах населених пунктiв

Лiси у населених пунктах використовуються переважно у культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних i туристичних цiлях.

Заготiвля деревини вiд рубок головного користування, заготiвля живицi, деревних сокiв, лiсової пiдстилки, а також випасання худоби у лiсах населених пунктiв забороняються.

Законодавчими актами України у лiсах населених пунктiв може бути передбачено заборону й iнших видiв використання лiсових ресурсiв та користування земельними дiлянками лiсового фонду, якщо вони несумiснi з проведенням культурно-оздоровчих заходiв та органiзацiєю вiдпочинку населення.

Стаття 79. Використання лiсових ресурсiв i користування земельними дiлянками лiсового фонду у прикордоннiй смузi

Використання лiсових ресурсiв i користування земельними дiлянками лiсового фонду у прикордоннiй смузi провадиться з урахуванням вимог режиму використання цих територiй в порядку, встановленому цим Кодексом та iншими актами законодавства України.

Стаття 80. Використання лiсових ресурсiв i користування земельними дiлянками лiсового фонду в лiсах, якi зазнали радiоактивного забруднення

Використання лiсових ресурсiв i користування земельними дiлянками лiсового фонду в лiсах, якi зазнали радiоактивного забруднення, здiйснюється в порядку, встановленому Законом України "Про правовий режим територiї, що зазнала радiоактивного забруднення внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (791а-12), цим Кодексом та iншими актами законодавства України.

Роздiл V
ВIДТВОРЕННЯ ЛIСIВ I ПIДВИЩЕННЯ ЇХ ПРОДУКТИВНОСТI

ГЛАВА 13. ВIДТВОРЕННЯ ЛIСIВ


Стаття 81. Вiдновлення лiсiв i лiсорозведення

Вiдновлення лiсiв i лiсорозведення здiйснюється постiйними лiсокористувачами.

На землях, що були вкритi лiсовою рослиннiстю (зруби, згарища i т.iн.), здiйснюється вiдновлення лiсiв, а на iнших, призначених для створення лiсiв, землях, насамперед непридатних для використання в сiльському господарствi (яри, балки, пiски тощо), - лiсорозведення.

Землi, призначенi для лiсорозведення, переводяться до складу земель лiсового фонду вiдповiдно до земельного законодавства.

Обсяги i способи робiт щодо вiдновлення лiсiв та лiсорозведення визначаються на пiдставi матерiалiв лiсовпорядкування або спецiального обстеження з урахуванням фактичних змiн у лiсовому фондi i стану земель, що пiдлягають залiсенню.

Вiдновлення лiсiв та лiсорозведення повиннi забезпечувати розширене їх вiдтворення i пiдвищення продуктивностi з метою полiпшення навколишнього природного середовища та добробуту народу України.

Стаття 82. Способи вiдновлення лiсiв i лiсорозведення

Роботи, пов'язанi з вiдновленням лiсiв, провадяться способами, що забезпечують створення в найкоротшi строки високопродуктивних лiсiв з господарсько цiнних деревних i чагарникових порiд за спецiальними програмами i проектами, що розробляються державними органами лiсового господарства.

Лiсорозведення проводиться способами, що забезпечують створення лiсових насаджень з високими продуктивними i захисними властивостями з метою пiдвищення лiсистостi територiї, запобiгання ерозiйним процесам, полiпшення навколишнього природного середовища.

Правила вiдновлення лiсiв i лiсорозведення затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

ГЛАВА 14. ПIДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТI ТА ПОЛIПШЕННЯ ЯКIСНОГО
СКЛАДУ ЛIСIВ


Стаття 83. Заходи щодо забезпечення пiдвищення продуктивностi лiсiв

З метою пiдвищення продуктивностi лiсiв здiйснюються:

роботи з селекцiї, лiсового насiнництва i сортовипробування найбiльш цiнних у господарському вiдношеннi деревних порiд;

заходи, спрямованi на пiдвищення родючостi грунтiв (мелiорацiя земель, запобiгання воднiй i вiтровiй ерозiї грунтiв, заболоченостi, засоленостi та iншим процесам, що погiршують стан грунтiв);

своєчасний та ефективний догляд за лiсовими культурами;

заходи щодо найбiльш повного та ефективного використання земельних дiлянок лiсового фонду для вирощування лiсiв, полiпшення їх вiкової структури, зменшення площi земель, не вкритих лiсовою рослиннiстю, зайнятих чагарниками, рiдколiссям, низькоповнотними i нестiйкими деревостанами, охорони лiсiв вiд пожеж та самовiльних порубiв, захисту вiд шкiдникiв i хвороб.

Стаття 84. Заходи щодо полiпшення якiсного складу лiсiв

З метою полiпшення якiсного складу лiсiв повиннi проводитися рубки догляду за лiсом, санiтарнi рубки, рубки, пов'язанi з реконструкцiєю малоцiнних молоднякiв i похiдних деревостанiв, лiсовiдновнi рубки в деревостанах, що втрачають захиснi, водоохороннi та iншi кориснi властивостi, iншi роботи.

Роздiл VI
ОХОРОНА I ЗАХИСТ ЛIСIВ, СЛУЖБА ЛIСОВОЇ ОХОРОНИ

ГЛАВА 15. ОХОРОНА I ЗАХИСТ ЛIСIВ


Стаття 85. Органiзацiя охорони i захисту лiсiв

Лiси України пiдлягають охоронi i захисту, що передбачає здiйснення комплексу заходiв, спрямованих на їх збереження вiд знищення, пошкодження, ослаблення та iншого шкiдливого впливу, захист вiд шкiдникiв i хвороб, а також рацiональне використання.

Забезпечення охорони та захисту лiсiв покладається на центральнi та мiсцевi органи державної виконавчої влади, Верховну Раду Республiки Крим, мiсцевi Ради народних депутатiв та постiйних лiсокористувачiв вiдповiдно до законодавства України.

Мiсцевi Ради народних депутатiв, Уряд Республiки Крим для охорони лiсiв вiд пожеж:

щорiчно органiзовують розробку i здiйснення лiсокористувачами заходiв протипожежної профiлактики у лiсах;

залучають до гасiння лiсових пожеж населення, протипожежну технiку i транспортнi засоби пiдприємств, установ та органiзацiй у встановленому законодавчими актами порядку;

забезпечують осiб, залучених до гасiння лiсових пожеж, харчуванням та медичним обслуговуванням;

сприяють будiвництву об'єктiв протипожежного призначення, роботi повiтряних суден авiалiсоохорони;

органiзовують через засоби масової iнформацiї пропаганду правил протипожежної безпеки, висвiтлення проблем збереження лiсiв;

забезпечують координацiю заходiв, спрямованих на охорону лiсiв вiд пожеж у межах своєї територiї.

Стаття 86. Обов'язки пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян, дiяльнiсть яких впливає на стан i вiдтворення лiсiв

Пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни, дiяльнiсть яких впливає на стан i вiдтворення лiсiв, зобов'язанi погоджувати вiдповiдно до законодавства України з державними органами лiсового господарства, державними органами охорони навколишнього природного середовища та iншими органами проведення органiзацiйних, санiтарних, технологiчних та iнших заходiв щодо охорони i захисту лiсiв.

органiзовують через засоби масової iнформацiї пропаганду правил протипожежної безпеки, висвiтлення проблем збереження лiсiв;

ГЛАВА 16. ЛIСОВА ОХОРОНА


Стаття 87. Служба лiсової охорони

Охорону i захист лiсiв на територiї України здiйснюють: лiсова охорона спецiально уповноважених державних органiв лiсового господарства (далi державна лiсова охорона); лiсова охорона iнших постiйних лiсокористувачiв. Дiяльнiсть державної лiсової охорони регулюється її статутом, який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 88. Основнi права i обов'язки лiсової охорони

Службовi особи державної лiсової охорони, лiсової охорони iнших постiйних лiсокористувачiв вiдповiдно до законодавства мають право:

давати обов'язковi для виконання вказiвки (приписи) про усунення порушень лiсового законодавства, встановленого порядку використання лiсових ресурсiв та користування земельними дiлянками лiсового фонду, iнших порушень, що можуть завдати шкоди лiсу;

вiдвiдувати безперешкодно пiдприємства, органiзацiї, установи для виконання контрольних функцiй щодо забезпечення належної охорони та захисту лiсiв;

доставляти осiб, що порушують лiсове законодавство, в органи внутрiшнiх справ, мiсцевi органи влади;

вилучати у осiб, що порушують лiсове законодавство, незаконно добуту продукцiю лiсових користувань, iнструменти, обладнання, транспортнi та iншi засоби, що були знаряддям правопорушення, а також вiдповiднi документи;

зберiгати, носити i застосовувати спецiальнi засоби та зброю в порядку, передбаченому законодавством.

Службовi особи лiсової охорони зобов'язанi:

запобiгати порушенням правил охорони i захисту лiсiв, установленого порядку використання лiсових ресурсiв i користування земельними дiлянками лiсового фонду та iншим дiям, що можуть негативно впливати на лiс, i припиняти їх;

здiйснювати заходи щодо пiдвищення протипожежної стiйкостi насаджень, запобiгання виникненню, розповсюдженню лiсових пожеж та їх лiквiдацiї, а також щодо захисту лiсiв вiд шкiдникiв i хвороб;

сприяти лiсокористувачам, яким наданi земельнi дiлянки лiсового фонду для потреб мисливського господарства, у здiйсненнi заходiв щодо органiзацiї мисливського господарства, охорони i розведення диких звiрiв i птахiв.

Працiвники лiсової охорони можуть мати й iншi права i обов'язки вiдповiдно до законодавства України.

Працiвники державної лiсової охорони пiдлягають обов'язковому державному страхуванню. Порядок страхування визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Працiвники лiсової охорони забезпечуються форменим одягом. Зразок форменого одягу працiвникiв лiсової охорони встановлюється Мiнiстерством лiсового господарства України.

Працiвники державної лiсової охорони, члени їх сiмей та близькi родичi перебувають пiд захистом держави, що здiйснюється в порядку i випадках, передбачених законом. ( Стаття 88 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1381-XIV вiд 13.01.2000 )

Роздiл VII
ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЛIСОВИХ РЕСУРСIВ
ТА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДIЛЯНКАМИ ЛIСОВОГО ФОНДУ.
ЕКОНОМIЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ
ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ, РАЦIОНАЛЬНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ТА ВIДТВОРЕННЯ ЛIСIВ

ГЛАВА 17. ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЛIСОВИХ РЕСУРСIВ ТА КОРИСТУВАННЯ
ЗЕМЕЛЬНИМИ ДIЛЯНКАМИ ЛIСОВОГО ФОНДУ


Стаття 89. Плата за використання лiсових ресурсiв та користування земельними дiлянками лiсового фонду

Загальне використання лiсових ресурсiв є безплатним. Спецiальне використання лiсових ресурсiв, крiм розмiщення пасiк, та користування земельними дiлянками лiсового фонду для потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних i туристичних цiлей та проведення науково-дослiдних робiт є платним. Плата справляється за встановленими таксами або у виглядi орендної плати чи доходу, одержаного вiд реалiзацiї лiсових ресурсiв на конкурсних умовах. ( Стаття 89 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1492-III вiд 22.02.2000 )

Стаття 90. Розмiр плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв та користування земельними дiлянками лiсового фонду

Розмiр плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв та користування земельними дiлянками лiсового фонду, передбачене статтею 89, встановлюється виходячи з лiмiтiв їх використання i такс на лiсову продукцiю та послуги з урахуванням якостi i доступностi. Такси i порядок справляння таких платежiв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

У разi застосування конкурсних умов реалiзацiї лiсових ресурсiв плата за них встановлюється не нижче вiд дiючих такс.

( Дiю частини третьої статтi 90 зупинено на 2000 рiк в частинi визначення розмiру орендної плати на користування земельними дiлянками лiсового фонду у договорi оренди на пiдставi Закону N 1712-III вiд 11.05.2000 ) Розмiр орендної плати визначається за угодою сторiн у договорi оренди, але не нижче вiд встановлених такс на лiсовi ресурси.

Ради народних депутатiв в межах своєї компетенцiї можуть встановлювати пiльги щодо справляння платежiв, передбачених цим Кодексом.

Стаття 91. Розподiл платежiв за спецiальне використання лiсових ресурсiв та користування земельними дiлянками лiсового фонду

( Дiю частини першої статтi 91 зупинено на 2002 рiк в частинi зарахування 20 вiдсоткiв платежiв до бюджету Автономної Республiки Крим та бюджетiв областей, а також визначення напрямiв спрямування цих коштiв згiдно iз Законом N 2905-III вiд 20.12.2001 ) ( Дiю частини першої статтi 91 зупинено на 2001 рiк згiдно iз Законом N 2120-III вiд 07.12.2000 ) Платежi за спецiальне використання лiсових ресурсiв державного значення в розмiрi 80 вiдсоткiв зараховуються до державного бюджету i 20 вiдсоткiв - вiдповiдно до бюджету Республiки Крим та бюджетiв областей.

Плата за використання лiсових ресурсiв мiсцевого значення i користування земельними дiлянками лiсового фонду для потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних i туристичних цiлей та проведення науково-дослiдних робiт зараховується вiдповiдно до бюджету Республiки Крим та бюджетiв мiсцевого самоврядування.

( Дiю частини третьої статтi 91 зупинено на 2002 рiк в частинi зарахування 20 вiдсоткiв платежiв до бюджету Автономної Республiки Крим та бюджетiв областей, а також визначення напрямiв спрямування цих коштiв згiдно iз Законом N 2905-III вiд 20.12.2001 ) ( Дiю частини третьої статтi 91 зупинено на 2001 рiк згiдно iз Законом N 2120-III вiд 07.12.2000 ) Цi платежi спрямовуються на виконання робiт щодо вiдтворення лiсiв, проведення лiсогосподарських заходiв та утримання лiсiв у належному санiтарному станi.

ГЛАВА 18. ЕКОНОМIЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ,
РАЦIОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ВIДТВОРЕННЯ
ЛIСIВ


Стаття 92. Економiчне стимулювання охорони, захисту, рацiонального використання та вiдтворення лiсiв

Економiчне стимулювання лiсокористувачiв у додержаннi вимог щодо охорони, захисту, рацiонального використання та вiдтворення лiсiв передбачає:

цiльове видiлення через державнi органи лiсового господарства коштiв для реалiзацiї державних, регiональних i мiсцевих програм ведення лiсового господарства в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

фiнансування лiсогосподарських заходiв за нормативами (цiнами), диференцiйованими залежно вiд одержаних результатiв, а також матерiальне стимулювання лiсокористувачiв за якiсне проведення лiсогосподарських робiт;

заохочення осiб, якi виявили випадки порушення лiсового законодавства i порушникiв, забезпечили стягнення штрафiв i вiдшкодування матерiальних збиткiв, заподiяних лiсовому господарству;

надання пiльг лiсокористувачам щодо плати за використання лiсових ресурсiв у разi впровадження ними технологiчних процесiв, устаткування, що зменшують негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також в разi пiдвищення ефективностi вiдновлення лiсiв, полiпшення породного складу i якостi лiсiв, бiльш повного використання лiсових ресурсiв.

Економiчне стимулювання охорони, захисту, рацiонального використання та вiдтворення лiсiв здiйснюється за рахунок державного бюджету або iнших джерел.

Порядок економiчного стимулювання охорони, захисту, рацiонального використання та вiдтворення лiсiв установлюється законодавством України.

Роздiл VIII
ЛIСОВПОРЯДКУВАННЯ, ДЕРЖАВНИЙ ОБЛIК ЛIСОВОГО ФОНДУ,
ДЕРЖАВНИЙ ЛIСОВИЙ КАДАСТР

Глава 19. ЛIСОВПОРЯДКУВАННЯ


Стаття 93. Лiсовпорядкування та його змiст

Лiсовпорядкування включає систему державних заходiв, спрямованих на забезпечення ефективної охорони i захисту, рацiональне використання, пiдвищення продуктивностi лiсiв та їх вiдтворення, оцiнку лiсових ресурсiв, а також пiдвищення культури ведення лiсового господарства.

Лiсовпорядкування на всiй територiї України проводиться державними лiсовпорядними службами за кошти державного бюджету i за єдиною системою в порядку, встановленому Мiнiстерством лiсового господарства України за погодженням з Мiнiстерством охорони навколишнього природного середовища.

Пiд час лiсовпорядкування здiйснюються:

визначення меж i внутрiгосподарська органiзацiя територiї лiсового фонду, що перебуває у користуваннi постiйних лiсокористувачiв;

виконання топографо-геодезичних робiт i спецiального картографування лiсiв;

iнвентаризацiя лiсового фонду з визначенням породного i вiкового складу деревостанiв, їх стану, якiсних i кiлькiсних характеристик лiсових ресурсiв;

виявлення деревостанiв, що потребують рубок, пов'язаних з веденням лiсового господарства, визначення заходiв щодо вiдновлення лiсiв i лiсорозведення, мелiорацiї, охорони та захисту лiсiв тощо, а також порядку i способiв проведення цих робiт;

обгрунтування подiлу лiсiв на групи i вiднесення їх до категорiй захисностi;

обчислення розрахункової лiсосiки, обсягiв рубок, пов'язаних з веденням лiсового господарства, та обсягiв використання iнших видiв лiсових ресурсiв;

визначення обсягiв робiт щодо вiдновлення лiсiв i лiсорозведення, охорони лiсiв вiд пожеж, захисту вiд шкiдникiв i хвороб, а також iнших лiсогосподарських робiт;

лiсобiологiчнi та iншi обстеження i дослiдження;

авторський нагляд за здiйсненням розроблених пiд час лiсовпорядкування заходiв, а також iншi лiсовпоряднi дiї.

Стаття 94. Матерiали лiсовпорядкування

У матерiалах лiсовпорядкування дається комплексна оцiнка ведення лiсового господарства, використання лiсових ресурсiв, користування земельними дiлянками лiсового фонду, розробляються основнi положення органiзацiї та розвитку лiсового господарства.

Матерiали лiсовпорядкування затверджуються державними органами лiсового господарства за погодженням з мiсцевими Радами народних депутатiв та органами охорони навколишнього природного середовища. Вони є основою для органiзацiї ведення лiсового господарства та використання лiсових ресурсiв постiйними лiсокористувачами.

ГЛАВА 20. ДЕРЖАВНИЙ ОБЛIК ЛIСIВ I ДЕРЖАВНИЙ ЛIСОВИЙ КАДАСТР


Стаття 95. Завдання державного облiку лiсiв i державного лiсового кадастру

Державний облiк лiсiв i державний лiсовий кадастр ведуться з метою ефективної органiзацiї охорони i захисту лiсiв, рацiонального використання лiсового фонду, вiдтворення лiсiв, здiйснення систематичного контролю за якiсними i кiлькiсними змiнами в лiсовому фондi та забезпечення Рад народних депутатiв, зацiкавлених органiв державної виконавчої влади, лiсокористувачiв вiдомостями про лiсовий фонд.

Державний облiк лiсiв i державний лiсовий кадастр мiстять систему вiдомостей i документiв про правовий режим лiсового фонду, розподiл його мiж користувачами, якiсний i кiлькiсний стан лiсового фонду, подiл лiсiв за групами та вiднесення до категорiй захисностi, економiчну оцiнку та iншi данi, необхiднi для рацiонального ведення лiсового господарства i оцiнки результатiв господарської дiяльностi в лiсовому фондi.

Стаття 96. Порядок ведення державного облiку лiсiв i державного лiсового кадастру

Державний облiк лiсiв i державний лiсовий кадастр ведуться державними органами лiсового господарства на основi матерiалiв лiсовпорядкування, iнвентаризацiї, обстежень i первинного облiку лiсiв за єдиною для України системою на кошти державного бюджету.

Порядок ведення державного облiку лiсiв i державного лiсового кадастру встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл IX
СПОРИ У ГАЛУЗI ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ, ВИКОРИСТАННЯ
ТА ВIДТВОРЕННЯ ЛIСIВ. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА
ПОРУШЕННЯ ЛIСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ГЛАВА 21. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ У ГАЛУЗI ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ,
ВИКОРИСТАННЯ ТА ВIДТВОРЕННЯ ЛIСIВ


Стаття 97. Порядок розгляду спорiв у галузi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв

Спори у галузi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв розглядаються мiсцевими Радами народних депутатiв, судом, арбiтражним судом або третейським судом у порядку, встановленому законодавством.

Позивачi - Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України i його органи на мiсцях, державнi органи лiсового господарства та постiйнi лiсокористувачi звiльняються вiд сплати державного мита у справах про стягнення коштiв на покриття шкоди, заподiяної державi порушенням лiсового законодавства.

Спори у галузi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв розглядаються вiдповiдно до законодавства.

ГЛАВА 22. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛIСОВОГО
ЗАКОНОДАВСТВА


Стаття 98. Вiдповiдальнiсть за порушення лiсового законодавства

Порушення лiсового законодавства тягне за собою дисциплiнарну, адмiнiстративну, цивiльно-правову або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України.

Вiдповiдальнiсть за порушення лiсового законодавства несуть особи, виннi у:

незаконному вирубуваннi та пошкодженнi дерев i чагарникiв;

знищеннi або пошкодженнi лiсу внаслiдок пiдпалу або недбалого поводження з вогнем;

порушеннi вимог пожежної безпеки в лiсах;

знищеннi або пошкодженнi лiсу внаслiдок його забруднення хiмiчними та радiоактивними речовинами, виробничими i побутовими вiдходами, стiчними водами, iншими шкiдливими речовинами, пiдтопленнi, осушеннi та iнших видах шкiдливого впливу;

порушеннi строкiв лiсовiдновлення та iнших вимог щодо ведення лiсового господарства, встановлених законодавством у галузi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

знищеннi або пошкодженнi лiсових культур, сiянцiв або саджанцiв у лiсових розсадниках i на плантацiях, а також природного пiдросту та самосiву на землях, призначених для вiдновлення лiсу;

порушеннi правил зберiгання, транспортування та застосування засобiв захисту лiсу, стимуляторiв росту, мiнеральних добрив та iнших препаратiв;

засмiченнi лiсiв побутовими вiдходами i покидьками;

розкорчовуваннi земельних дiлянок лiсового фонду i використаннi їх для спорудження будiвель, переробки деревини, влаштування складiв тощо без належного дозволу;

самовiльнiй заготiвлi сiна та випасаннi худоби на земельних дiлянках лiсового фонду;

порушеннi правил заготiвлi (збирання) лiсової пiдстилки, дикорослих плодiв, горiхiв, грибiв, ягiд тощо;

заготiвлi лiсових ресурсiв засобами, що негативно впливають на стан i вiдтворення лiсiв;

порушеннi порядку використання лiсосiчного фонду, заготiвлi та вивезення деревини, заготiвлi живицi i використання iнших лiсових ресурсiв;

невнесеннi плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв та користування земельними дiлянками лiсового фонду у встановленi строки;

знищеннi та пошкодженнi вiдмежувальних знакiв у лiсах;

введеннi в дiю нових i реконструйованих пiдприємств, споруд та iнших об'єктiв, не забезпечених обладнанням, що запобiгає негативному впливу на стан i вiдтворення лiсiв;

порушеннi строкiв повернення земельних дiлянок лiсового фонду, що перебувають у тимчасовому користуваннi, або невиконаннi обов'язкiв щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

пошкодженнi сiножатей, пасовищ i рiллi на земельних дiлянках лiсового фонду;

знищеннi або пошкодженнi лiсоосушувальних канав, дренажних систем i дорiг на земельних дiлянках лiсового фонду, а також полезахисних лiсових смуг, захисних лiсових насаджень на смугах вiдводу автомобiльних дорiг, захисних лiсових насаджень на смугах вiдводу залiзниць, захисних лiсових насаджень на смугах вiдводу каналiв.

Законодавчими актами України може бути встановлено вiдповiдальнiсть i за iншi порушення лiсового законодавства.

Стаття 99. Повернення самовiльно зайнятих земельних дiлянок лiсового фонду

Самовiльно зайнятi земельнi дiлянки лiсового фонду повертаються за їх належнiстю без вiдшкодування затрат, понесених за час незаконного користування ними. Приведення земельних дiлянок лiсового фонду у придатний для ведення лiсового господарства стан, включаючи знесення будiвель i споруд, провадиться пiдприємствами, установами, органiзацiями i громадянами, якi самовiльно зайняли цi дiлянки, або за їх рахунок.

Стаття 100. Вiдшкодування шкоди, заподiяної лiсу внаслiдок порушення лiсового законодавства

Пiдприємства, установи, органiзацiї i громадяни зобов'язанi вiдшкодувати шкоду, заподiяну лiсу внаслiдок порушення лiсового законодавства, у розмiрах i порядку, визначених законодавством України.

Стаття 101. Вилучення незаконно добутої деревини та iнших лiсових ресурсiв

Незаконно добута деревина та iншi лiсовi ресурси пiдлягають вилученню. У разi неможливостi вилучення незаконно добутої деревини та iнших лiсових ресурсiв стягується їх вартiсть.

Стаття 102. Припинення робiт, небезпечних для природного стану лiсiв i їх вiдтворення

Мiсцевi Ради народних депутатiв, державнi органи охорони навколишнього природного середовища, лiсового господарства та iншi уповноваженi державнi органи України в межах своєї компетенцiї в порядку, визначеному законодавчими актами, припиняють роботи, що здiйснюються пiдприємствами, установами, органiзацiями i громадянами, якщо пiд час їх проведення не виконуються встановленi технологiчнi, санiтарнi та iншi спецiальнi вимоги щодо безпеки природного стану лiсiв та їх вiдтворення.

Роздiл X
МIЖНАРОДНI ВIДНОСИНИ

ГЛАВА 23. МIЖНАРОДНI ДОГОВОРИ


Стаття 103. Застосування вимог мiжнародних договорiв

Якщо мiжнародним договором України встановлено iншi правила, нiж тi, що мiстяться в лiсовому законодавствi України, то застосовуються правила мiжнародного договору.

Президент України                              Л.Кравчук
м.Київ, 21 сiчня 1994 року
N 3852-XII-=Назад=-2005 © Max Romanchenko скпп "Горизонт"  
Последнее обновление